Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení 

Tyto všeobecné VOP (dále též VOP) internetového obchodu na adrese www.votiskneme.cz, jsou v souladu s ustanoveními zákona č. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně prodávajícího je společnost Petra Štěpánková, IČ: 05563003, se sídlem ve Voticích, Smetanova 463 25901 a na straně kupujícího, případně objednatele, je další právnická nebo fyzická osoba, která může být i v postavení spotřebitele. 
Dle ustanovení §419 OZ je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí ustanoveními těchto VOP, dále pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“) a v případě, že je kupující spotřebitelem i ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, reklamačním řádem a podmínkami dopravy, a s těmito bez výhrad souhlasí. 

 

2. Okamžik uzavření kupní smlouvy  

Kupní smlouva na zboží nabízené na internetovém obchodě www.votiskneme.cz vzniká v okamžiku, kdy prodávající potvrdí kupujícímu jeho objednávku a stanoví termín dodání zboží. V případě, že prodávající nemůže dodat objednané zboží do sedmi pracovních dnů, vyrozumí o tom kupujícího s tím, že navrhne pozdější termín dodání zboží, případně alternativu zboží. Kupní smlouva v tomto případě vzniká na základě akceptace tohoto návrhu ze strany kupujícího. Odeslání objednávky se považuje za návrh na uzavření smlouvy adresovaný prodávajícímu. 

3. Cena zboží 

Na stránkách internetového obchodu www.votiskneme.cz jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, které vyplývají z aktuálního ceníku dopravy a poplatků za zvolenou platbu, které jsou účtovány ze strany třetích osob (doběrečné, banka). V případě akčních cen, tyto platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Kupující obdrží objednané zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami.
Cena za zboží na zakázku (vlastní motiv spotřebitele) bude konzultována a odsouhlasena kupujícím.

4. Odstoupení od smlouvy 

V případě kupní smlouvy, která byla uzavřena prostřednictvím komunikace na dálku* (*prostřednictvím elektronické objednávky případně telefonické objednávky) a kupující je v postavení spotřebitele, má tento právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta čtrnácti dnů pro odstoupení od smlouvy běží ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme zboží. 

V případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme poslední dodávku zboží. V případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme poslední položku nebo část zboží. 
V případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu, je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme první dodávku zboží. 

V ostatních případech je rozhodnou dobou pro běh lhůty doba, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy. 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávající společnost Petra Štěpánková, IČ: 05563003, formou jednoznačného prohlášení (např. doporučeného dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailu). Telefonické odstoupení od smlouvy nelze považovat za korektní právní akt, ale pouze jako „Reklamační řád/ ke stažení“ na stránkách www.votiskneme.cz . Použití standardizovaného formuláře spol. Petra Štěpánková, IČ: 05563003 není podmínkou pro odstoupení od smlouvy. 
Využije-li kupující svého práva odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud v jejím průběhu odešle spol. Petra Štěpánková, IČ: 05563003, oznámení, že od smlouvy odstupuje. 

V případě odstoupení kupujícího od smlouvy vrátí tomuto spol. Petra Štěpánková, IČ: 05563003, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla informována o jeho rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený spol.  Petra Štěpánková, IČ: 05563003 Pro vrácení plateb se použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. 

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen podle ustanovení §1831 odst. 1 OZ zaslat nebo předat spol. Petra Štěpánková, IČ: 05563003, s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel na základě kupní smlouvy, od které odstoupil. V případě, že nepředá zboží, které obdržel, případně neprokáže jeho odeslání spol. Petra Štěpánková, IČ: 05563003., není tato povinna dle ustanovení §1832 odst. 4 OZ vrátit přijaté peněžní prostředky. Náklady na vrácení zboží (např. poštovné) v případě odstoupení od smlouvy nese kupující. 
Zboží je kupující povinen zasílat na adresu uváděnou na www.votiskneme.cz. Zboží zde může kupující rovněž osobně předat v pracovní dny od 09:00 hodin do 17:00 hodin. Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. 

Podle ustanovení §1833 OZ spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 

Ustanovení §1837 OZ upravuje, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je tomu například v případě smluv: 
1. dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, 
2. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
3. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 
5. Práva z vad dodaného zboží a záruční podmínky 
Práva z vad věci se uplatňují u prodávajícího Petra Štěpánková, IČ: 05563003. Záruční podmínky a způsob reklamace je podrobně upraven v reklamačním řádu spol. Petra Štěpánková, IČ: 05563003, Odpovědnost prodávajícího z titulu vad zboží je upravena v jednotlivých ustanoveních OZ. 
Podle ustanovení §2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal: 
1. Má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá. 
2. Věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 
Podle ustanovení §2165 odst. 1 OZ je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Práva, které přísluší kupujícímu z důvodu vad věci, jsou podrobně upraveny zejména v ustanovení §2099 až 2116 a 2165 až 2174 OZ. 

6. Dodací a přepravní podmínky 

Zboží expedujeme v ochranné lhůtě do 3 až 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné expedovat do 7 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. 
O nejbližším možném termínu doručení zboží bude zákazník informován emailem. Doručování probíhá v pracovní dny, přesný čas doručení není bohužel možné předem určit. Ohledně času doručení bude zákazník kontaktován.  
Přepravní společnost ZÁSILKOVNA doručuje zboží obvykle do 24 hodin po celé ČR. Zboží vám bude doručeno následující pracovní den po potvrzení expedice objednávky. Zboží je doručováno v pracovní dny.
Cena přepravy: od 79 Kč standartní balík do 5kg, od 139 Kč objemný balík do 15kg
 VOP platné od 30.9.2023 

© votiskneme.cz / 2023

Grafika a tvorba webových stránek – PAGRAFO

Cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

OK